TÁRS A BAJBAN Személyi Sérültekért Egyesület

Alapszabálya

 

1. Az egyesület neve, székhelye

Egyesület neve: TÁRS A BAJBAN Személyi Sérültekért Egyesület

1.2. Az egyesület rövidített neve: TÁRS A BAJBAN Egyesület

1.3. Egyesület székhelye: 1137 Budapest, Katona József u.27. IV.4.

Az Egyesület működési területe: Magyarország egész területe. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy.

2. Az Egyesület célja

2.1.    Az Egyesület célul tűzi ki hogy edukációval, információszolgáltatással, minél több emberhez eljussunk, hogy minél többen értesüljenek arról, hogy egy akár saját hibánkból magunknak, akár vétlen károsultként mások hibájából bekövetkező véletlen és váratlan személyi sérüléses baleset esetén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, milyen segítséget tud igénybe venni a baleseti sérült annak érdekében, hogy a baleset után az ő és, rajta keresztül családjának életminősége a baleset súlyosságának függvényében a lehető legkevesebbet változzon. Az Egyesület célja a rászoruló baleseti sérültek, illetve hozzátartozóik részére egyszeri anyagi segély nyújtása, valamint a balesetben sérültek érdekeinek képviselete helyi és országos szinten. Egyesületünk célja továbbá a lakosság, társadalom tekintetében a testi és lelki egészség fenntartásának, megtartásának elősegítése. Ennek biztosítása érdekében törekszik a fenntartható, környezetkímélő életmód, a zöldtudatos viselkedés, a lakosság körében történő megerősítésére, az egészséges életmódhoz kapcsolódód tudás, információk, módszerek népszerűsítésére.

2.2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

2.3. Az Egyesület céljai megvalósítását az alábbi alapcél szerinti tevékenységekkel biztosítja. Tájékoztató anyagok készítése, rendezvények tartása, érdekvédelem elősegítése, kockázat megosztási lehetőségek biztosítása, szaktanácsadási lehetőség biztosítása, országos baleseti személyi sérüléses tanácsadói rendszer kiépítése elsődlegesen balesetben sérült csökkent munkaképességűek bevonásával, baleseti ellátáshoz kapcsolható tevékenységek és szolgáltatások esetén kedvezmények biztosítása. Leendő egyesületi tagok részére szolgáltatások nyújtása, melyek egy esetleges személyi sérüléses baleset esetén az egyesületi tag részére hasznos segítséget nyújtanak.

3. Az Egyesület tagsága

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, amely az Egyesület céljaival egyetért és alapszabályát magára kötelezőnek elfogadja. A tagfelvételt írásbeli nyilatkozat benyújtásával kell kérelmezni.

Az Egyesületben:

  • rendes tagság
  • pártoló tagság
  • támogató tagság és
  • tiszteletbeli tagság létesülhet.

A tagsági jogokat az Egyesület természetes személy tagjai személyesen, a nem természetes személy tagok képviselőjük útján gyakorolják.

Az Egyesület pártoló tagja lehet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A pártoló tag csak tanácskozási joggal vehet részt a döntéshozatalban, egyebekben szavazati joga nincs és tisztségre sem választható. Egyetlen kötelezettsége, vagyoni hozzájárulásként a pártoló tagokra megállapított tagdíj megfizetése.

 

Kelt, Budapest, 2020. június 25. napján

Bartha Zoltán István
elnök
TÁRS A BAJBAN Egyesület